Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI
  25.12.2020

  T.C.

  KAYSERİ

  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

   

   

  TOPLANTI NO                   : 2020/10

  KARAR NO                         : 2020/90

   

  GEREKÇELİ KARAR

   

   

  BAŞKAN                               : Mustafa DAĞCI                    42942                  

  ÜYE                                       : Muhammet ATEŞ                32302

  ÜYE                                       : Tahir APAYDIN                     42112

  ÜYE                                       : Akın AYCAN                       109671

  ÜYE                                       : Suat KELEŞ                         165699 

  KÂTİP                                    : Atilla Yunus KAYHAN        133869

   

  KONU                                   : Konkordato Komiseri Listesine Kayıt Başvurularının Değerlendirilmesi,

  KARAR TARİHİ                    : 14.12.2020

  KARAR YAZIM TARİHİ       : 14.12.2020

   

  Bölge Kurulumuz Konkordato Komiseri Listesine kayıt olmak için gündeme ekli listede kimlik bilgileri yer alan 187 kişi tarafından yapılan başvuruya ilişkin olarak 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince yukarda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda, konkordato komiseri listesine kayıt başvuruları ve buna ilişkin evraklar değerlendirilmiştir.

   

  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

  2004 sayılı İcra İflas Kanunun 290 ıncı maddesi ile 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca konkordato komiserliğine kabule ve konkordato komiserlerinin listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Kayseri Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illeri dahilinde komiserlik görevi yapmak üzere 2020 yılı Konkordato Komiserliği listelerinin oluşturulması için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığının 17/09/2020 tarihinde internet sitesinde yayımladığı Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 28/09/2020 ile 20/10/2020 tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda, duyuru ekinde yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle komiser olmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelikdeki düzenlemeler dikkate alınarak konkordato komiserinde bulunması gereken şartlar belirtilip, başvuru usulü ve başvuruya eklenecek belgeler de ilan edilmiştir. Ayrıca başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru klavuzu ile imzalanıp başvuruya eklenmesi gereken beyanname de ilana eklenmiştir.

  Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurunun başvuru şartları bölümünde;

  1- Konkordato komiserinde aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Türk vatandaşı olmak.

  b) Tam ehliyetli olmak.

  c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

  ç) İflas etmemiş olmak.

  d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

  e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

  f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

  g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

  ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

  h)Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

  ı) Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

  Şeklinde belirlenmiş;

  Duyuruya eklenecek belgeler olarak;

  1- Konkordato komiserliği başvurusunda bulunacak kişiler, e-Devlet sisteminden giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurup, aşağıdaki belgelerin taranmış halini sisteme okunaklı biçimde aktarıp göndermek zorundadır.

  a- Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği.

  b- Duyurunun “Başvuru şartları” bölümünün (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair Ek-2 de yer alan beyanname.

  c- En az beş yıllık mesleki tecrübesini gösterir belge (görev belgesi, mesleki faaliyet belgesi, uzmanlık belgesi vb.).

  ç- Konkordato komiserliği temel eğitimi katılım belgesi.

  2-Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaf olduklarından bu kişilerin başvurularında katılım belgesi aranmaz.

  3- İlgili mevzuatta ayrıca bir eksiklik ilanı düzenlenmediğinden, başvuruda aranan bilgi ve belgelerin tam, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde Sisteme yüklenmesine dikkat edilmesi gerekmekte olup eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği reddedilecektir.

  Şeklinde açıklanmıştır.

  Kurulumuza yapılan başvurular, ilanda yer alan başvuru şartları ve usulüne uygun olup olmadığı, ayrıca başvuru klavuzunda gösterilen şekilde yapılıp yapılmadığı noktasında ayrı ayrı değerlendirmeye alınmıştır.

  Bu kapsamda;

  E-imzasız veya m-imzasız başvuru formu ile yapılan başvurular usulüne uygun bir başvuru olmadığından geçersiz sayılmıştır.

  Usulüne uygun bir başvuru formu doldurulduktan sonra duyuruda ilan edilen belgelerin eksiksiz ve okunaklı bir şekilde ibraz edilip edilmediğine bakılmıştır.

  Katalog suçlardan mahkumiyet kaydı bulunanlar ile konkordato komiserliğinin önem ve mahiyetiyle bağdaşmayan iş bu suçlardan kovuşturma süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmemiştir.

  Konkordato komiserliği temel eğitim katılım belgelerinin, Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına ilişkin 26/06/2019 tarih ve 171 sayılı Genelgeye uygun olup olmadığı yönünden incelenmiş, ayrıca Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmamıştır.

  Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4/1-c maddesindeki, 5 yıllık mesleki tecrübe şartı yönünden yapılan değerlendirmede, ilgilinin başvurusuna sunmuş olduğu ruhsatname veya oda kayıt belgesi gibi tek başına tecrübeyi ispatlamayan belgelerle yapılan başvurular mesleki tecrübe yönünden yeterli görülmemiş, ilgililerin fiilen çalışmasını belgeleyecek sözleşme, görevlendirme belgesi, hizmet dökümü, iş sözleşmesi gibi belgelerle asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları yönünden başvurular değerlendirilmiştir.

  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 15.12.2020 tarih ve  E-51376050-650.02.63.2020-478/31744 sayılı yazı ekindeki Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 14.12.2020 tarihli ve E-74073113-010.99-48678 sayılı yazısına göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanların ikinci görev yasağı nedeniyle konkordato komiserliği yapamayacakları bildirilmiş olup, ikinci görev yasağı nedeniyle başvurucular arasında 657 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların başvuruları reddedilmiştir.

  Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerden konkordato komiser listelerinde yer almak isteyenlerden öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunan ve ayrıca başvuru tarihleri arasında Sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlayanların başvuruları Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı  aracılığı ile  09.11.2020 tarih ve E-51376050-650.02.146.2020/414/27409 sayılı yazı ekinde bölge kurullarımıza gönderilmiş olmakla bağımsız denetçilerin aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına dair nihai değerlendirme yapıldıktan sonra konkordato komiseri listesine kabulleri yapılmıştır. Bildirilen listede "gayri faal" oldukları belirtilen bağımsız denetçiler değerlendirmeye alınmamışlardır.

  Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından bildirilen listede adı olmakla birlikte sistem üzerinden Bölge Kurulumuza başvuru yapmayan faal bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu aracalığıyla yaptıkları başvurularının kabul edilmesi mümkün olamamıştır.  Bu durumda olan kişiler Ek-2 numaralı konkordato komiserliği başvuruları ret edilenlere dair listede ayrıca gösterilmiştir. 

  Birden fazla ünvan ve meslek (uzmanlık alanı) belirtilmek suretiyle yapılan müracaatlarda (örn. smmm ve bağımsız denetçi), kabul şartları bulunmadığı anlaşılan ünvan ve meslek alanı (örn. bağımsız denetçi) yönünden başvurusu reddedilmiş olup, sadece kabul şartlarını taşıdığı anlaşılan ünvan ve meslek alanı (örn. sadece smmm olarak) yönünden listeye kaydı yapılmıştır. Başvurusu bu şekilde kısmen red ve kısmen kabul kişiler, sadece kabul edilenler (Ek-1 numaralı) listesinde kabul edilen uzmanlık alanları belirtilmek suretiyle gösterilmişlerdir.

  Ek-1 numaralı red listesinde tüm ünvan ve meslekleri (uzmanlık alanı) yönünden başvuruları kabul edilmeyen kişiler yer almış olup, listede o kişilere ait tespit edilen tüm red nedenleri ayrı ayrı belirtilmiştir.

  Tüm bu değerlendirmeler karşısında, Bölge Kurulumuza yaptıkları başvuruları usul ve esas bakımından uygun görülerek KABUL edilen Ek-1 numaralı listede yer alan kişilerin Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca üç yıllığına listeye kayıt edilmeleri değerlendirilmiştir. Başvuruları usul ve esas bakımından uygun görülmeyen Ek-2 numaralı listede isimleri bulunanların başvurularının REDDİ değerlendirilmiştir.

  K A R A R; Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

  1. Konkordato Komiseri Listesine kayıt için aranılan şartları sağladığı tespit edilen Ek-1 numaralı listede yer alan kişilerin başvurularının, kabul edilen uzmanlık alanları dahilinde Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18/3 maddesi uyarınca 3 (Üç) yıllığına Konkordato Komiseri Listesine kaydedilmek üzere KABULÜNE,

   

  2. Konkordato Komiseri Listesine kayıt için aranılan şartları taşımadıkları anlaşılan Ek-2 numaralı listede yer alan kişilerin, listede yazılan gerekçeler ile başvurularının, Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18/3 maddesi uyarınca REDDİNE,

   

  3. Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından bildirilen listede kaydı olmakla birlikte sistem üzerinden Bölge Kurulumuza başvuru yapmayan faal bağımsız denetçilerin  Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurunun başvuru usulü bölümüne göre usulüne uygun başvuruları bulunmadığından Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18/3 maddesi uyarınca REDDİNE,

   

  4. Gerekçeli kararımız ve eki listelerin tebliğ mahiyetinde internet sitemizde İLANINA,

   

  5. Başvurusu reddedilenlerin iş bu karar karşı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 11. maddesi gereğince internet sitemizde yapılan tebliğ mahiyetindeki duyuru tarihinden itibaren 60 (Altmış gün) içinde Adalet Bakanlığı aleyhine Kayseri İdare Mahkemesine idari dava açabilecekleri gibi idari dava açmadan aynı süre içerisinde idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için Bölge Kurulumuza UYAP üzerinden başvuru yapabileceklerine 14/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.      

   

   

      

  Ek: Başvuru Sonuçları için (tıklayınız)

  Adres

  Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı No: 8 Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Binası F Blok 2. Kat Kocasinan/KAYSERİ

  Telefon

  0352 220 21 00 - Dahili: 6202

  E-Posta

  kayseribbkisaretadalet.gov.tr